ประวัติโรงเรียน


This slideshow requires JavaScript.

ประวัติโรงเรียน

.  ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนประชาบำรุง อุทิตกิจจาทร  ตั้งอยู่  บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9  ถนน  ป่าบอน – บ้านพูด

ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93160

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 6

๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลตะโหมด  ตำบลคลองใหญ่

.  ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑  ชื่อ ผู้บริหาร นายพรศักดิ์  ชุมทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

๒.๒  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

โรงเรียนประชาบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา  2522  โดยท่านพระครูอุทิตกิจจาทร  เจ้าอาวาสวัดตะโหมด  ร่วมกับประชาชน และกำนันเฉลียว  ชนินทยุทธวงศ์  กำนันตำบลตะโหมด  ได้จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน โดยจัดหาที่ก่อสร้างโรงเรียน ณ หมู่ที่ 3 ในสมัยนั้น และปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด  โดยมีเนื้อนี้  38  ไร่  3 งาน 83 ตารางวา  โดยการบริจาคของราษฎร จำนวน 7 ราย  การจัดตั้งโรงเรียนนี้          เนื่องจากทางวัดเห็นความสำคัญของการศึกษาว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่จบ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้ทั้งหมด  เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานศึกษา ประกอบกับการคมนาคมไม่อำนวย  ทำให้นักเรียนไม่ค่อยได้เรียนต่อ  ซึ่งที่เรียนแล้วอาจออกกลางคัน จากสาเหตุดังกล่าว เจ้าอาวาสวัดตะโหมด จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำตำบล ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้น คือ นายวรรณ  บุญยเกียรติ ได้ร่วมกันตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบำรุง”

ในครั้งแรกโรงเรียนนี้ มีอาคารชั่วคราว 2 หลัง มีนักเรียน ครั้งแรก  95 คน  มีครูประจำการ 1 คน คือ นายประมาณ  ปรีชาติวงศ์   มี 2 ห้องเรียน และวันที่  21  พฤษภาคม  2522 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการสอนวันแรก ได้มีครูมาช่วยสอน จำนวน 2 คน และมีครูประจำการ  5 คน ต่อมา ปีการศึกษา  2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนทั่วไป  จำนวน 2 ห้องเรียน  ปัจจุบัน เปิดทำการสอนใน ระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  204 คน ครู  19  คน   ลูกจ้างประจำ   2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2 คน วิทยากรท้องถิ่น   1 คน

๒.๓  คำขวัญของโรงเรียน  การศึกษาเสริมปัญญา  พัฒนาชนบท

๒.๔  วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

เนื่องจากโรงเรียนประชาบำรุงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน  มีผู้นำศาสนาเป็นแกนนำ  โรงเรียนจึงมีความผูกพันกับชุมชนอย่างแนบแน่น  การบริหารสถานศึกษาจึงต้องอ้างอิงหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก  ตั้งแต่การร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับรู้  ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ  กระบวนการทำงานใช้หลัก  PDCA  โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวคือ  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมตรวจสอบ  และร่วมปรับปรุงแก้ไข

Advertisements

One thought on “ประวัติโรงเรียน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ภาษาไทยใครว่ายาก

%d bloggers like this: